Claustro de profesores

EDUCACIÓN  INFANTIL

NIVEL

GRUPO

TITOR/A

A

Dna. Mª Jesús Carracedo Goldar

B

Dna. Cristina Alonso Mosquera

A

Dna. Rosa María Luna Sanmartín

B

Dna. María Dolores Ríos Valiñas

A

Dna. Nerea Docampo Durán

B

Dna. María Troitiño Cachafeiro

  


EDUCACIÓN PRIMARIA
 

NIVEL

GRUPO

TITOR/A

PRIMEIRO

A

Dna. Concepción Martínez Villanueva

B

Dna. Alba González López

SEGUNDO

A

Dna. Mª Isabel Novás Ferrín

B

Dna. Mª Jesús Saborido Castro

TERCEIRO

A

Dna. Mª Carmen Carbia Fojo

B

Dna. Helena Villar Rosende

C

Dna. Beatriz Rodríguez Torres

CUARTO

A

Dna. María Troitiño Goldar

B

Dna. María Lourdes García Méndez

C

Dna. Dolores Pérez Troitiño

QUINTO

A

Dna. Goretti López Louro

B

Dna. Eva Lòpez Sande

SEXTO

A

Dna. María Celestina Tato Campos

B

Dna. Mª Montserrat Uzal Puente

 


ESPECIALISTAS

PROFESOR/A

ESPECIALIDADE

D. Jorge Barros Vinseiro

Educación Física

D. José Manuel Reboredo Baños

Educación Física

Dna. Rebeca López Rey

Música

Dna. María Trilla Segura

Inglés

Dna. María del Carmen Fernández Fernández

Inglés

Dna. Rocío Piso Neira

Pedagoxía Terapéutica

Dna. María José Silva Cordo

Pedagoxía Terapéutica

Dna. Dévorah Mosquera Mejuto

Orientación

Dna. Belén Fernández Vázquez

Audición e Linguaxe

Dna. María Blanco Corral

Apoio infantil

Dna. Carmen Sánchez Rey

Apoio Infantil

Dna. Mª Carmen Vázquez Barreiro

Relixión